+48 602 372 926 autoklub01@gmail.com

Stowarzyszenie
Auto Klub Dziennikarzy Polskich

O nas

Witamy w nowej odsłonie. Wystartowaliśmy w internecie w połowie 2006 roku, ze skromną witryną, bo takie były i są nasze możliwości. Od kilku lat istniejemy też na Facebooku, gdzie odnotowujemy bieżące wydarzenia ale też wspominamy z górą 40-letnią historię klubu.

Wiele się w tym czasie zmieniło, przede wszystkim spowszedniały i trafiły „pod strzechy”, kiedyś będące obiektem marzeń, samochody. Odeszły w przeszłość sztandarowe imprezy klubowe jak rajdy dziennikarskie połączone z konferencjami prasowymi, spadło zainteresowanie zbiorowymi formami spędzania wolnego czasu, konkursami dziennikarskimi. Próbowaliśmy dostarczać inspiracji do materiałów publicystycznych organizując seminaria poświęcone bezpieczeństwu ruchu drogowego, ale zazwyczaj organizatorów i prelegentów było więcej niż dziennikarzy.

Naszą specjalnością w ostatnich latach stał się Supertest Ekonomii propagujący jazdę ekonomiczną, ekologiczną i bezpieczną. Od 2014 roku zajmujemy się też wydawaniem książek poświęconych sportom motorowym, nasza „Biblioteka Auto Klubu Dziennikarzy Polskich” liczy już 6 pozycji.  Mamy nadzieję, że nowa odsłona naszej witryny internetowej dostarczy Państwu wielu ciekawych, budzących zainteresowanie i inspirujących tematów.

Liczymy też na nowych członków i nowe pomysły

Statut Auto Klubu Dziennikarzy Polskich
 1. Postanowienia ogólne§ 1.
  Stowarzyszenie pod nazwą Auto Klub Dziennikarzy Polskich w Warszawie zwane dalej Klubem używa skrótu AKDP Warszawa.

  § 2.
  1.Klub posiada osobowość prawną.
  2. Terenem działalności Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą m. st. Warszawa.
  3. Klub na terenie swojego działania może powoływać Oddziały, Koła i Sekcje specjalistyczne wg zasad określonych w dalszych postanowieniach statutu.

  § 3.
  Działalność Klubu opiera się na pracy społecznej ogółu członków, a do prowadzenia spraw może zatrudnić pracowników.

  § 4.
  1. Klub ma prawo do używania własnego godła, barw, oznak i pieczęci organizacyjnych przy zachowaniu obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
  2. Barwami Klubu są kolory: biały, czarny i czerwony.

  § 5.
  Klub jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązujących przepisów prawa o Stowarzyszeniach, oraz na podstawie niniejszego statutu.

  § 6.
  Klub może być członkiem różnych organizacji działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w szczególności Stowarzyszeń Dziennikarskich, Polskiego Związku Motorowego, Fundacji, spółek oraz może wstępować do związku stowarzyszeń i organizacji międzynarodowych o ile nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych.
  Ze względu na zawód swoich członków Klub zawsze współdziała ze stowarzyszeniami i związkami dziennikarskimi.

  II. Cele i środki działania

  § 7

Celem Klubu jest  działanie na rzecz środowiska dziennikarskiego poprzez:
1. uczenie i doskonalenie dziennikarzy w posługiwaniu się samochodem, powszechnym narzędziem pracy w zawodzie dziennikarskim, jak również
2. ułatwianie dziennikarzom prawidłowej eksploatacji i obsługi samochodów,
3. podnoszenie wiedzy i kwalifikacji, w szczególności w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz kultury jazdy wśród zmotoryzowanych i zachowania się pieszych w ruchu na drogach publicznych,
4. prowadzenie działalności usługowej na rzecz swoich członków, stowarzyszeń dziennikarskich i organizacji współpracujących,
5. popularyzowanie masowego sportu motorowego i turystyki motorowej krajowej i zagranicznej,
6. działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego wśród zmotoryzowanych,
7. ułatwienie dziennikarzom zbierania w czasie swoich imprez materiałów do pracy publicystycznej.

§ 8.
Klub realizuje swoje cele poprzez:
1. organizowanie i prowadzenie sekcji turystycznych, sportowych i sekcji twórczych wśród swoich członków na zasadzie regulaminów wewnętrznych zatwierdzonych przez Zarząd Klubu,
2. organizowanie zawodów i imprez sportów motorowych, turystyczno-motorowych i rekreacyjnych dla dziennikarzy,
3. organizowanie i prowadzenie szkolenia we wszystkich dziedzinach związanych z motoryzacją i bezpieczeństwa ruchu drogowego,
4. organizowanie i prowadzenie komisji, sekcji problemowych dla członków klubu,
5. uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych zawodach sportów motorowych, jak również krajowych i międzynarodowych turystycznych imprezach, zlotach i rajdach turystyki motorowej,
6. prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z art.34 ustawy “Prawo o stowarzyszeniach”,
7. gromadzenie środków materialnych i gospodarowanie nimi zgodnie z potrzebami klubu.
8. współdziałanie z organami państwowymi, samorządowymi, stowarzyszeniami dziennikarzy, Polskim Związkiem Motorowym oraz z innymi organizacjami w zakresie realizacji zadań statutowych,
9. podejmowanie innych czynności zgodnie z przepisami prawa zmierzającymi do realizacji celów statutowych,

 1. organizowanie spotkań i konferencji prasowych,
  III. Członkowie Klubu ich prawa i obowiązki

  § 9.
  Członkowie Klubu dzielą się na:
  1. członków zwyczajnych
  2. członków wspierających
  3. członków honorowych

  § 10.
  1.Członkiem zwyczajnym Klubu może być każdy dziennikarz zatrudniony lub współpracujący z redakcjami, niezależnie od tego czy jest lub nie jest członkiem stowarzyszeń dziennikarskich.
  2. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji.

  §11.
  1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana metodyczną działalnością Klubu, która zadeklaruje składkę członkowską.
  2. Członek wspierający (osoba prawna) działa w Klubie za pośrednictwem swojego przedstawiciela.

  § 12.
  1. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie (Delegatów) na wniosek Zarządu Klubu osobom fizycznym, szczególnie zasłużonym dla Klubu.
  2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.
  3. Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zebranie (Delegatów) na wniosek Zarządu Klubu.

  § 13.
  Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo:
  1. biernego i czynnego wyboru do władz Klubu,
  2. zgłaszania wniosków, propozycji i projektów wobec władz Klubu,
  3. korzystania ze szkoleń: sportowego, turystycznego, specjalistycznego, prowadzonych przez Klub,

4. reprezentowania barw i noszenia odznaki Klubu,
5. uczestniczenia w imprezach organizowanych przez Klub.

§ 14.
1.Członkowie wspierający (osoby fizyczne) mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.
2.Członkowie wspierający (osoby prawne) mają prawo do:
a) brania udziału za pośrednictwem upoważnionego przedstawiciela w Walnym Zebraniu (Delegatów) z głosem doradczym,
b) sprawowania opieki nad poszczególnymi sekcjami.

§15.
Członkowie zwyczajni są zobowiązani do:
1. brania czynnego udziału w pracach Klubu, stosowania się do postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu,
2. dbania o dobro i rozwój Klubu, chronienia własności Klubu, jako wspólnego dobra wszystkich członków oraz zwalczania przejawów marnotrawstwa,
3. regularnego opłacania składek członkowskich,
4. dbania o dobre imię Klubu przez swoją codzienną postawę, w trakcie reprezentowania Klubu podczas imprez i spotkań
5. krzewienia i popularyzacji kultury motoryzacyjnej,
6. członkowie honorowi obowiązani są przestrzegać postanowień statutu oraz uchwał władz Klubu.

§16.
1. do obowiązków członków wspierających należy przyczynianie się do realizacji celów statutowych Klubu,
2. terminowe opłacanie deklarowanej składki.

§ 17.

Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie zarządowi Klubu,
2. skreślenia, uchwałą Zarządu, z listy członków z powodu nieopłacenia składek członkowskich przez okres 12 m-cy,
3. członek może być wykluczony na podstawie uchwały Zarządu za działanie na szkodę Klubu, nieprzestrzeganie postanowień statutu, uchwał Klubu oraz niegodną postawę wymagającą szczególnego napiętnowania.
§ 18.
Członkowie Klubu za aktywny udział w realizacji statutowych zadań Klubu mogą otrzymać wyróżnienia i nagrody:
1. nadanie członkostwa honorowego,
2. podziękowanie na piśmie,
3. dyplom uznania,
4. nagroda rzeczowa lub pieniężna,
5.odznaka honorowa Klubu.
§19.
Za działalność naruszającą postanowienia niniejszego statutu, regulaminu, uchwał władz Klubu, lub działalność na szkodę Klubu, Zarząd Klubu może nakładać na członków zwyczajnych następujące kary:
1. upomnienia
2. nagana
3. nagana z ostrzeżeniem
4. zawieszenie na okres 2-ch lat w prawach członka Klubu
5. wykluczenie
Od decyzji o ukaraniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania (Zebrania Delegatów) w czasie 1 miesiąca, za pośrednictwem Zarządu.

IV. Struktura organizacyjna Klubu

§ 20.
Organizacja Klubu obejmuje:
1. Koła terenowe do 30 członków
2. Oddziały terenowe powyżej 30 członków.

§ 21.
1. Władzami Klubu są:
a) Walne Zebranie Członków (Delegatów)
b) Zarząd Klubu
c) Komisja Rewizyjna
2. Kadencja władz Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od każdorazowej uchwały Walnego Zebrania Członków Delegatów w następującej kolejności;
a) wybór prezesa Zarządu
b) wybór pozostałych członków Zarządu,
c) wybór Komisji Rewizyjnej.
3. członkowie władz pełnią swoje funkcje honorowo.
4. w okresie kadencji Zarząd i Komisja Rewizyjna mają prawo dokooptować nowych członków w miejsce ustępujących z tym,  że liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 22.
Walne Zebranie Członków Klubu (Zebranie Delegatów) jest najwyższą władzą, może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Z chwilą przekroczenia liczby 200 członków zwyczajnych, Zarząd Klubu zwołuje zebranie delegatów zamiast Walnego Zgromadzenia w proporcji 1 do 4 wybranych w poszczególnych kołach, oddziałach terenowych. Mandat delegata wygasa na pół roku przed następnym Walnym Zebraniem Delegatów.
Terminy, miejsca i porządek obrad Walnego Zebrania ustala Zarząd Klubu podając dane do wiadomości członkom nie później niż na 2 tygodnie przed terminem Walnego Zebrania.
Do kompetencji Walnego Zebrania (Zebrania Delegatów) członków klubu należy:
a) uchwalenie głównych kierunków działalności Klubu,
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej z ich działalności, wniosków zgłoszonych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
c) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
d) wybór Prezesa,
e) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu
f) uchwalanie zmian statutu Klubu,
g) nadawanie godności członka honorowego Klubu,
h) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Klubu,
i)podejmowanie innych uchwał w sprawach wniesionych przez członków lub władze Klubu.

§ 23.
Uchwały Walnego Zebrania członków klubu (Delegatów) w pierwszym terminie zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność 1/2 liczby uprawnionych do głosowania.
W drugim terminie zebrania uchwały zapadają bez względu na liczbę obecnych.

§24.
W Walnym Zebraniu (Delegatów) Członków Klubu biorą udział:
a) z głosem decydującym członkowie zwyczajni i honorowi, bądź ich delegaci;
b) z głosem doradczym przedstawiciele członków wspierających oraz inne osoby zaproszone przez Zarząd.

§25.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków (Delegatów) Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu;
1. z własnej i inicjatywy,
2. na wniosek komisji rewizyjnej,
3. na żądanie przynajmniej 1/3 ogólnej liczby członków klubu,
4. nadzwyczajne Walne Zebranie Członków (Delegatów) zwoływane jest najpóźniej w terminie 2-ch miesięcy od daty podjęcia uchwały lub złożenia wniosku.

 

V. Zarząd Klubu

§ 26.
1. Zarząd Klubu jest najwyższą władzą w okresie między Walnymi Zebraniami.
2. Zarząd Klubu składa się od 9-15 osób wybranych przez Walne Zebranie oraz prezesów oddziałów terenowych.
3. Do zakresu działania Zarządu Klubu należy;
a) kierowanie działalnością klubu i reprezentowanie go na zewnątrz,
b) uchwalanie planu pracy i budżetu klubu,
c) zarządzanie majątkiem Klubu,
d) ustalenie wysokości składek członkowskich,
e) powoływanie i rozwiązywanie oraz koordynowanie i nadzorowanie działalności kół i oddziałów terenowych
f) powoływanie i rozwiązywanie komisji i sekcji, zatwierdzanie ich regulaminów oraz powoływanie przewodniczących,
g) opracowywanie w oparciu o obowiązujące regulaminy ramowych i szczegółowych regulaminów sportowych i turystycznych,
h) zwoływanie i przygotowywanie Walnego Zebrania Członków (Delegatów) Klubu,
i) rozpatrywanie sporów powstałych wewnątrz klubu,
j) przyznawanie nagród za twórczość dziennikarską,
k) posiedzenia Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Obecność wszystkich członków jest obowiązkowa.3-krotna nieusprawiedliwiona nieobecność członka zarządu oznacza rezygnację z jego pracy w Zarządzie.
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów , bez względu na liczbę obecnych. Przy decyzjach inwestycyjnych i majątkowych wymagana jest obecność 2/3 członków zarządu.

 

§ 27.
Zarząd klubu wybiera ze swojego grona prezydium składające się z 7-9 członków (prezesa wybiera Walne Zebranie) w tym od 1 do 3 wiceprezesów, sekretarza, skarbnika oraz przewodniczących poszczególnych komisji i sekcji.
Zadania i podział funkcji poszczególnych członków prezydium ustala regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu.
Prezydium kieruje działalnością klubu w okresie miedzy posiedzeniami zarządu Klubu w granicach ustalonych przez Zarząd, z tym, że do jego kompetencji nie może należeć;
a) zwoływanie walnych zebrań członków Klubu,
b) uchwalenie regulaminów wewnętrznych,
c) uchwalanie planów pracy,
d) powoływanie komisji.
Posiedzenia prezydium zwoływane są w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.

 

VI. Komisja Rewizyjna

§ 28.
1. Komisja rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków Klubu i wybiera spośród siebie przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
2. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy;
a) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Klubu ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
b) występowanie do Zarządu Klubu z wnioskami pokontrolnymi,
c) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności oraz występowanie z wnioskiem w sprawie udzielenia ustępującemu Zarządowi absolutorium.
Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział we wszystkich zebraniach zarządu i jego prezydium z głosem doradczym.
3) Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 3 członków.

 

VII. Władze oddziałów terenowych i kół

§ 29.
Władzami oddziału i koła terenowego są:
1.Walne Zebranie Członków
2. Zarząd Oddziału, Koła. Kadencja władz oddziału, Koła trwa 3 lata.
3.Postanowienia § 21 stosuje się odpowiednio do Oddziałów i Kół.

 

VIII. Majątek i fundusze Klubu

§ 30.
1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Nieruchomości i ruchomości stanowią wartości zakupione dla Klubu z dotacji, funduszu klubu i instytucji wspierających oraz przekazane klubowi przez inne organizacje.
3. Na fundusze klubu składają się:
a) wpływy z wpisowego i składek członkowskich,
b)dotacje i darowizny,
c) wpływy z działalności własnej,
d) dochody z innej działalności gospodarczej jak prowadzenie marketingu, reklamy, prowadzenie działalności handlowej, wydawniczej, usługowej (np. organizowanie turystyki) itp.

 

§ 31
Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych klubu wymagane jest zgodne współdziałanie – podpisy prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika klubu lub osób upoważnionych przez zarząd klubu.

 

IX. Postanowienia końcowe

 

§ 32
1. Zmian w statucie może dokonywać zwykłe lub nadzwyczajne Walne Zebranie (Walne Zgromadzenie Delegatów) przy obecności przynajmniej 1/2 uczestników uprawnionych do głosowania, w głosowaniu jawnym.
2. Rozwiązanie Klubu wzmaga Uchwały Walnego Zebrania Członków (Delegatów) podjętej większością głosów przy obecności przynajmniej 1/2 uczestników Zebrania Członków (Delegatów) uprawnionych do głosowania, w głosowaniu jawnym.
3. W razie rozwiązania Klubu jego majątek przechodzi na cel ustalony w uchwale o likwidacji Klubu.

 

STOWARZYSZENIE AKDP
Auto Klub Dziennikarzy Polskich

ul. Foksal 3/5 lok.20
00-366 Warszawa

kom. 602 372 926
autoklub01@gmail.com

Odwiedź nasz profil na Facebooku